Reglement ballonwedstrijd Straatspeeldag Axel

Artikel 1: Organisator

Stichting Noordpolder Axel, organisator van Straatspeeldag Axel.

Artikel 2: Deelname voorwaarden

2.1 Alle natuurlijke personen die in Nederland wonen, kunnen deelnemen aan de wedstrijd tot uitputting van de voorraad ballonkaarten, ballonnen en/of heliumgas.
2.2 Onvolledige of onleesbare ballonkaarten worden geweigerd.
2.3 Eenzelfde natuurlijke persoon mag slechts één keer deelnemen.
2.4 Deelname aan de wedstrijd is gratis.
2.5 Deelname aan de wedstrijd kan enkel jaarlijks tijdens de officiële opening van de Straatspeeldag te Axel.
2.6 Deelname houdt in dat deelnemer de door de organisator ter beschikking gestelde ballon samen met het deelnameformulier verbonden aan deze wedstrijd oplaat.
2.7 Alleen op het juiste adres (als op de ballonkaart vermeldt) geretourneerde en volledig door zowel deelnemer als vinder ingevulde ballonkaarten doen mee aan deze ballonwedstrijd. Andere communicatie in de vorm van brieven, telefoontjes, email, etc. over de vindplaats en/of uit naam van de vinder worden niet aanvaardt.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Voor de ballonwedstrijd worden in totaal 5 prijzen beschikbaar gesteld.
3.2 De winnaars van de ballonwedstrijd worden bekend gemaakt op de website www.straatspeeldagaxel.nl en ontvangen per e-mail een bericht, mits de ballonkaart volledig is ingevuld.
3.3 De prijzen worden uitgereikt door het bestuur op naam van de winnaar en zijn niet omzetbaar in geld.

Artikel 4: Looptijd wedstrijd

4.1 De ballonkaarten die in de lucht worden gelaten tijdens de in artikel 2.5 gestelde deelname moeten ten laatste tot 1 maand na oplating teruggestuurd worden naar de organisator op het op de ballonkaart vermelde retouradres.
4.2 Kaarten die later dan 1 maand na oplating binnenkomen, komen niet meer in aanmerking voor een prijs.

Artikel 5: Bekendmaking winnaar

5.1 De winnaars worden ten laatste bekend gemaakt tot 2 maanden na oplating ballon conform artikel 2.5.
5.2 De winnaars worden bekend gemaakt conform artikel 3.2.
5.3 Door hun deelname aan de wedstrijd, geven de deelnemers toestemming tot de eventuele publicatie van hun naam en woonplaats als winnaar op de volgende website: www.straatspeeldagaxel.nl.

Artikel 6: Toekenning van de prijs

6.1 Het aantal winnaars als vermeldt in artikel 3.1 waarvan de ballonkaart bevestigd aan de ballon het verst terecht is gekomen winnen een prijs.
6.2 De voorwaarde is echter wel dat de ballonkaart tijdig ontvangen wordt door de organisator conform artikel 4.
6.3 De berekening gebeurt op basis van vogelvlucht tussen de plaats van oplating ballon tot het adres van de afzender.
6.4 In geval van ex aequo zal de persoon winnen wiens deelnameformulier het eerst is ontvangen.

Artikel 7: Betwistingen

7.1 Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
7.2 Deelnemers die op welke wijze ook de wedstrijd vervalsen, een inbreuk plegen op het wedstrijdreglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van de wedstrijd uitgesloten. Hun deelname geldt als niet bestaande.
7.3 Deelnemers die ballonnen aan elkaar verbinden worden expliciet uitgesloten van deelname.

Artikel 8: Schade

Na overdracht van de ballon aan de deelne(e)m(st)er is de organisator niet langer verantwoordelijk voor de ballon. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door of vanwege door deelnemers opgelaten ballonnen.

Artikel 9: Aanvaarden van het reglement

9.1 Door deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidig wedstrijdreglement.
9.2 De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het wedstrijdreglement met betrekking tot het wijzigen van de wedstrijd, het verlengen of annuleren in geval van overmacht of in geval van programmatorische of organisatorische redenen.
9.3 Discussie, telefonisch contact of correspondentie over het reglement is uitgesloten.

Wedstrijdreglement is opgemaakt te Axel op 23 april 2011 en gepubliceerd op de website www.straatspeeldagaxel.nl.